കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

മാർക്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദർശനം - ജി മധുസൂദനൻ

മാർക്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദർശനം - ജി മധുസൂദനൻ

മാർക്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദർശനം - ജി മധുസൂദനൻ PTB memorial talk during 55th state conference of KSSP held at Sulthan Bathery, Wayanad, Kerala.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344