കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

Constitution

Constitution of KSSP
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1860ലെ XX1-ാം നമ്പര്‍ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍
ആക്ട് പ്രകാരം 1967-ജൂലൈ 14ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്

2016 മെയ് 27, 28, 29 തിയതികളിലായി കൊല്ലത്ത് ചേര്‍ന്ന
ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ പാസാക്കിയ ഭേദഗതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344